Logo

Privacy

Privacy

PRIVACYVERKLARING 

MKB Advies Partners B.V.

MKB Advies Partners B.V., gevestigd aan Van Heuven Goedhartlaan 13 D te Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

MKB Advies Partners B.V. zet zich in voor bescherming van uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u aan ons verstrekt, uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring. MKB Advies Partners B.V.houdt zich daarbij aan relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft u hier vragen over, dan kunt u ons bereiken via info@mkbap.nl

Contactgegevens:

https:www.mkbap.nl | Van Heuven Goedhartlaan 13 D | 1181 LE | Amstelveen | 0850604700 | info@mkbap.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MKB Advies Partners B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van onze samenwerking vindt u hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die MKB Advies Partners B.V. mogelijk kan verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Overige persoonsgegevens die benodigd zijn voor de uitvoering en afwikkeling van de opdracht, denk hierbij aan bankgegevens en dossierinformatie
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MKB Advies Partners B.V. kan in opdracht van onze relaties conform de opdrachtbevestiging, bijzondere persoonsgegevens verwerken. Het doel en de grondslag van deze verwerking is het behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst, waarbij het verzamelen van bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk is.

Afhankelijk van onze samenwerking vindt u hieronder een overzicht van de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die MKB Advies Partners B.V. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met onze relatie, mogelijk kan verwerken: - BSN-nummer - Kopie paspoort - Kopie loonstrook - Kopie arbeidsovereenkomst en aanvullingen daarop - Noodzakelijke administratieve medische persoonsgegevens in het kader van verzuimbegeleiding - Persoonsgegevens in het personeelsdossier.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het doel van de verwerking van deze informatie is het (juridisch en inhoudelijk) adviseren en ondersteunen van onze relaties, dit conform de overeenkomst met de relatie; - Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; - Om u op de hoogte te houden van de diensten van MKB Advies Partners B.V., nieuws en ontwikkelingen door middel van de nieuwbrief waarvoor u zich heeft aangemeld of omdat u al eerder diensten heeft afgenomen. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden via een link in de mail. - MKB Advies Partners B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens websitebezoekers MKB Advies Partners B.V.

MKB Advies Partners B.V. verzamelt gegevens en statistieken van alle bezoekers van deze website, bijvoorbeeld om te controleren welke webpagina’s het meest worden bezocht en van welke diensten het vaakst gebruik wordt gemaakt. Op basis daarvan kunnen wij onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en onze diensten voortdurend verbeteren. MKB Advies Partners B.V. gebruikt deze gegevens uitsluitend in geaggregeerde vorm, deze gegevens zijn derhalve niet te herleiden naar persoonsgegevens.

In aanvulling op de persoonsgegevens die verzamelt worden volgens de hier boven beschreven wijze, kan MKB Advies Partners B.V. aanvullende (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de website van MKB Advies Partners B.V.. Deze gegevens kunnen enkel gekoppeld worden aan individuele personen, mits zij daarvoor toestemming hebben gegeven en bezoekers hun persoonlijke informatie ingevuld hebben op online databases/contactformulieren. Het gaat hierbij om de volgende gegevens in een business-to-business omgeving:

- Wanneer u de website bezoekt van MKB Advies Partners B.V. wordt uw IP-adres (mogelijkerwijs) met behulp van technologie gekoppeld aan de informatie uit de nationale bedrijfsdatabase van Creditsafe en/of Teamleader en/ of Leadinfo;

- Gegevens betreffende het gebruik van de MKB Advies Partners B.V. website, zoals het tijdstip waarop u gebruik maakt van de website van MKB Advies Partners B.V. en hoe lang u gebruikt maakt van de verschillende pagina’s van MKB Advies Partners B.V.;

- Gegevens betreffende de bron van uw bezoek aan de MKB Advies Partners B.V. website. Bijvoorbeeld of u het webadres zelf ingevoerd hebt in uw browser of dat u MKB Advies Partners B.V. gevonden heeft via een zoekmachine of social media.

MKB Advies Partners B.V. kan de verzamelde bezoekersinformatie niet herleiden naar individuele personen, enkel naar bedrijfsnamen. Deze identificatie wordt opgeslagen in een cookie van de browser van de bezoeker. Desgewenst kunnen cookies in de browser worden uitgeschakeld.

Delen van persoonsgegevens door MKB Advies Partners B.V. met Associate Partners, businesspartners en derden. MKB Advies Partners B.V. deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met Associate Partners, businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In andere gevallen verstrekt MKB Advies Partners B.V. uw persoonsgegevens enkel aan derden indien u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Met Associate Partners, businesspartners en derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. MKB Advies Partners B.V. blijft eindverantwoordelijke voor deze verwerkingen. MKB Advies Partners B.V. geeft geen persoonsgegevens door vanuit Nederland naar landen buiten de EU.

Informatieoverdracht via het internet

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet, informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met MKB Advies Partners B.V. te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord. 3

Bewaartermijn MKB Advies Partners B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. - Contactgegevens via de website: maximaal 1 jaar - Nieuwsbriefinschrijving: tot uitschrijving - Gegevens websitebezoekers: maximaal 1 jaar - Gegevens met betrekking tot loonbelasting: maximaal 5 jaar na uitdiensttreding - Gegevens met een wettelijke grondslag: maximaal 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MKB Advies Partners B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mkbap.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. MKB Advies Partners B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MKB Advies Partners B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mkbap.nl

Wijzigingen in ons privacybeleid Deze privacyverklaring kan te allen tijde door MKB Advies Partners B.V. worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij de wijziging in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de privacybescherming van MKB Advies Partners B.V., dan kunt u ons te allen tijde e-mailen op info@mkbap.nl of ons kantoor bellen (085 06 04 700) om uw vragen of opmerkingen voor te leggen aan een van onze deskundigen. 

Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img