Logo

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden MKB Advies Partners B.V.

HOOFDSTUK I

1                Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

b. Opdrachtnemer: MKB Advies Partners B.V., gevestigd te Amstelveen.

c.  Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden, die zijn vermeld in de opdrachtbevestiging.

d. Bescheiden: alle door cliënt aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

2               Toepasselijkheid

a. Hoofdstuk I en II van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan alsmede op alle door opdrachtnemer gedane offertes en/of aanbiedingen, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gesloten overeenkomsten of op gedane offertes en/of aanbiedingen. 

b. Wijziging van deze voorwaarden dient door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

c.  Aan de algemene voorwaarden van cliënt komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomst dan wel voor de door opdrachtnemer gedane offertes en/of aanbiedingen slechts werking toe voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of een zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

HOOFDSTUK II

3                        Offertes, aanbiedingen en aanvang en duur van de overeenkomst

a. Alle offertes en/of aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, zodat deze door opdrachtnemer, mits onverwijld, nog na de aanvaarding kunnen worden herroepen.

b. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.

c.  Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

d. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

e. Indien geen overeenkomst tot stand komt, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte.

f.  Alle door opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

g. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven en aanvaard uitsluitend aan en door opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

4             Gegevens cliënt 

a.             Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer dan wel van een door opdrachtnemer aan te wijzen derde te stellen. 

b.             Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat cliënt aan de in het vorige lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan. 

c.             Indien en voorzover cliënt dit verzoekt, worden de door cliënt ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd, behoudens het bepaalde in lid a van artikel 13. 

d.             Opdrachtnemer mag het door cliënt opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat hem schriftelijk een nieuw adres is meegedeeld. 

e.             Cliënt staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden en vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken hieromtrent, inclusief die van derden.

5              Uitvoering opdracht

a.                   Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. 

b.                   Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan cliënt, te laten verrichten door derden. 

c.                   Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van cliënt, die niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het bewijs ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van cliënt zijn verricht, onverminderd het recht van opdrachtnemer met andere middelen dit bewijs te leveren. 

d.                   Indien en voorzover sprake is van een bepaalde termijn waarbinnen aan de opdracht uitvoering wordt gegeven, is deze termijn niet bindend en wordt deze termijn door de opdrachtnemer in redelijkheid nagestreefd. Overschrijding van deze termijn leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer. 

e.             Indien opdrachtnemer de opdracht niet kan uitvoeren doordat cliënt de daarvoor noodzakelijke medewerking niet verleent of anderszins de voortgang stagneert, is cliënt in verzuim en is cliënt gehouden de door opdrachtnemer geleden schade te vergoeden.

6             Geheimhouding en exclusiviteit 

a.                   Opdrachtnemer is, behoudens de verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

b.                   Opdrachtnemer is gerechtigd de door hem uit hoofde van de opdracht verkregen gegevens, mits deze niet te herleiden zijn tot de individuele cliënt, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. 

7               Intellectuele eigendom 

a.                   Opdrachtnemer houdt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die hij gebruikt heeft of gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met cliënt, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

b.                   Het is cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

c.                   Het is cliënt niet toegestaan de in lid b van dit artikel bedoelde producten aan derden ter hand te stellen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

8             Vergoeding 

a.                   Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen vergoeding te wijzigen indien na het totstandkomen van de overeenkomst en vóór de voltooiing van de werkzaamheden wijzigingen in één of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. 

b.                   Indien opdrachtnemer van het in lid a van dit artikel vermelde recht gebruik maakt, stelt hij cliënt daarvan in kennis. Cliënt heeft alsdan gedurende twee weken het recht schriftelijk de overeenkomst te ontbinden, indien de prijswijziging leidt tot een verhoging van de vergoeding ten opzichte van de overeengekomen vergoeding van meer dan 20% (zegge: twintig procent). Opdrachtnemer is niet gehouden de eventueel door cliënt geleden directe of indirecte schade te vergoeden. 

c.                   Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat cliënt een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 

d.             De vergoeding voor opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht. 

e.             De vergoeding voor opdrachtnemer, vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting door opdrachtnemer aan cliënt in rekening gebracht per twee weken, per maand, per kwartaal of per jaar, zulks ter keuze van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.

f.             Indien client geen BTW-afdracht kent of over de leverde diensten van opdrachtnemer geen BTW kan terugvorderen dan zal opdrachtnemer geen (financiële) schade lijden. 

 

9             Betaling 

a.             Betaling van het factuurbedrag door cliënt dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, in euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening. 

b.             Indien cliënt niet binnen de in lid a van dit artikel genoemde (fatale) termijn heeft betaald, is hij in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht vanaf de vervaldatum aan cliënt de wettelijke rente, doch met een minimum van drie procent per kwartaal in rekening te brengen tot op de dag van algehele voldoening. Indien cliënt in verzuim is, failliet wordt verklaard, surséance van betaling wordt verleend of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt alsook indien cliënt zijn onderneming beëindigt, worden alle vorderingen van opdrachtnemer ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar. 

c.             Alle kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering door opdrachtnemer zijn voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro). Voor het geval opdrachtnemer zijn vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage en bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten, onverminderd de aanspraken van opdrachtnemer terzake van buitengerechtelijke kosten, te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht, voorzover deze een eventuele proceskostenveroordeling van cliënt op grond van artikel 237 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering te boven gaan. 

d.             Door cliënt gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rentes en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt cliënt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 

e.             In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke cliënten zijn verricht, ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. Indien opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor cliënten, behorende tot een concern of samenwerkingsverband zijn alle tot dat concern of samenwerkingsverband behorende cliënten hoofdelijk jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor de betaling van elkaars factuurbedragen, renten en kosten.

10           Klacht

a.            een reclame of klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur, van de stukken of van de informatie waarover cliënt reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, mits cliënt aantoont dat hij het gebrek niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering. 

b.            een reclame of klacht als bedoeld in lid a van dit artikel schort de betalingsverplichting van cliënt niet op.

11            Aansprakelijkheid 

a.             Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer in de gegeven omstandigheden kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat cliënt hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, met een maximum van € 2.000, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld. 

b.             Hoe dan ook is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van cliënt, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door cliënt, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 

c.             Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te maken of te beperken, waarbij cliënt hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen. 

d.             Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens cliënt, opdrachtnemer of derden. 

e.             Cliënt vrijwaart opdrachtnemer voor alle vorderingen van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer samenhangen, in het bijzonder voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat cliënt aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 

f.              Medewerkers van opdrachtnemer zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens opdrachtnemer aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen.

12          Opzegging 

a.            Opdrachtnemer en cliënt kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde in artikel 8 lid d van deze voorwaarden van toepassing. 

b.            Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

 

13           Opschoningsrecht 

a.             Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden en andere zaken aan cliënt of derden, tot op het moment dat cliënt alle opeisbare vorderingen volledig heeft voldaan. 

b.             Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij cliënt die is veroorzaakt door de opschorting. veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

14            Toepasselijk recht en forumkeuze 

a.             Op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer, alsmede op de offertes en/of aanbiedingen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

b.             Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer, dan wel welke verband houden met de offertes en/of aanbiedingen van opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van vestigingsplaats van MKB Advies Partners B.V. Indien het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of het beroep van cliënt, wordt cliënt in de gelegenheid gesteld binnen een maand nadat opdrachtnemer zich ter beslechting van het geschil op dit artikel heeft beroepen, van opdrachtnemer te verlangen dat deze de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img