Logo

Opvolgers-voorwaarden

Algemene voorwaarden OpvolgersAcademie

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de OpvolgersAcademie, waarvoor u een overeenkomst met MKB Advies Partners B.V. afsluit. Voordat u zich opgeeft voor een cursus, workshop, training of een opleiding is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door u aan te melden geeft u aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van MKB Advies Partners B.V. voor wat betreft een cursus, workshop, training of een opleiding.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt c.q. deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door MKB Advies Partners B.V.

2: Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 MKB Advies Partners behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar, met een maximum van 12 deelnemers.

2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

3.2 Afmelding voor een cursus, workshop, training of een opleiding:

  • Bij afmelding tot 15 dagen voor aanvang krijgt u het volledige deelnamebedrag terug minus de administratiekosten van € 50 exclusief BTW.
  • Bij annulering tussen 15 tot 8 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelnamebedrag voor de cursus, workshop, training of opleiding  in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 8 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelnamebedrag voor de cursus, workshop, training of opleiding in rekening gebracht.
  • Bij het niet verschijnen tijdens de cursus, workshop, training of opleiding, wordt niet terugbetaald.

4. Annulering/verplaatsing door MKB Advies Partners B.V.

4.1 MKB Advies Partners B.V. is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden cursus, workshop, training of opleiding te annuleren. Mocht een cursus, workshop, training of opleiding geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 4 dagen voor aanvang bericht.

4.2 MKB Advies Partners B.V. is gerechtigd tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus, workshop, training of opleiding de datum daarvan te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de cursus, workshop, training of opleiding kosteloos te verplaatsen/annuleren.

4.3 MKB Advies Partners B.V. is gerechtigd bij ziekte van de spreker deze te vervangen door een andere spreker of de aangeboden cursus, workshop, training of opleiding te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde deelnamebedrag worden gerestitueerd.

5: Betaling

5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 5 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met MKB Advies Partners B.V.

5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaaltermijn komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de deelnemer geen aanspraak meer maken op deelname. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

5.3 Mocht u recht hebben op korting op basis van uw lidmaatschap van een deelnemende branchevereniging, dan wordt deze automatisch verwerkt in de factuur. Na betaling kan geen korting meer worden verleend, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten

6.1 Heeft u een klacht over de cursus, workshop, training of opleiding? Neem dan contact met MKB Advies Partners B.V. op. Wij zullen ons best doen, binnen redelijkheid en billijkheid, om uw klacht op te lossen.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid

7.1 MKB Advies Partners B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus, workshop, training of opleiding.

8: Geheimhouding

8.1 Al het materiaal van de cursus, workshop, training of opleiding en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een cursus, workshop, training of opleiding en/of het materiaal van de cursus, workshop, training of opleiding en de aanvullende documentatie is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd materiaal van de cursus, workshop, training of opleiding en de aanvullende documentatie, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan MKB Advies Partners B.V. toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. 

8.2 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van de andere deelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig

9.1 MKB Advies Partners B.V. behoudt zich altijd het recht om een cursus, workshop, training of opleiding inhoudelijk te veranderen en/of prijzen daarvan te wijzigen.

9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een cursus, workshop, training of opleiding, dan heeft MKB Advies Partners B.V. het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus, workshop, training of opleiding, en te weigeren voor volgende gelegenheden. De deelnemer krijgt hierbij het deelnamebedrag niet terug.

9.4 Indien zich een deelnemer, zijnde een ondernemer met als professie het geven van advies en/of begeleiden van ondernemers in de breedste zin van het woord aanmeldt, dan is het MKB Advies Partners B.V. toegestaan deze deelnemer deelname dan wel toegang tot de OpvolgersAcademie te weigeren.

9.5 Indien er gebruik gemaakt wordt van een externe locatie voor de cursus, workshop, training of opleiding van MKB Advies Partners B.V. dan verplichten alle deelnemers zich de aldaar geldende (toegangs)regels te volgen/respecteren. Indien een deelnemer zich niet kan of wil houden aan de regels dan vormt dit geen aanleiding tot restitutie van het deelnamebedrag.   

Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img