Faillissement

De huidige marktomstandigheden zorgen voor veel financiële problemen bij ondernemers. De omzetterugval of soms zelfs stilstand van de omzet is natuurlijk heel moeilijk om op te vangen. Het beheersen van schuldeisers vormt een groeiende probleem en de continuïteit van het bedrijf is zodoende in ernstig gevaar gekomen. Alle maatregelen tot het saneren van de lopende kosten zijn doorgevoerd en de liquiditeitsprognoses geven in ieder scenario een negatief beeld. Dan is de vraag is niet meer of het bedrijf failliet gaan maar wanneer het bedrijf failliet gaat. De aanvraag van het eigen faillissement is natuurlijk het laatste wat een ondernemer wil doen maar soms zijn er geen andere mogelijkheden meer. De rechtbanken zijn momenteel gesloten maar faillissementsaanvragen worden als urgent beschouwd en dus behandeld.

Curator

Na de uitspraak van het faillissement van een onderneming wordt een curator en rechter commissaris benoemd. De curator neemt het bestuur van de onderneming direct over en mag als enige nog beslissingen nemen binnen het bedrijf. Bij bepaalde beslissingen heeft de curator toestemming nodig van de rechter-commissaris (o.a. bij de verkoop van activa). De curator heeft als doel de failliete boedel omzetten in euro’s. Daarnaast gaat de curator onderzoeken of de bestuurders van het failliete bedrijf aan te spreken zijn op onbehoorlijk bestuur.  Onder onbehoorlijk bestuur wordt verstaan het voeren van wanbeleid door de bestuurders, het niet hebben van een correcte boekhouding, onttrekken en/of overhevelen van activa in het zicht op het faillissement. Ook het niet voldoen aan de verplichtingen tot het (tijdig) deponeren van de jaarrekening en het niet melden van betalingsonmacht vallen onder onbehoorlijk bestuur.

Het onbehoorlijk bestuur wordt ook paulianeus handelen /  actio Pauliana genoemd.  Dit houdt samengevat (grofweg in) dat de faillissementswet strenge eisen stelt aan de het verrichten van rechtshandelingen kort voor het faillissement door de ondernemer. In een aantal gevallen zelfs een termijn van 1 jaar voor faillissementsaanvraag. Het doel is om crediteuren van de failliete onderneming te beschermen tegen benadeling.

Faillissement niet meer te ontwijken

Wanneer is een faillissement niet meer te ontwijken? Als de liquiditeitsprognose naar voren brengt dat je over enkele weken of maanden onvoldoende liquiditeiten /cash hebt om aan al je verplichten te kunnen voldoen, waarbij ook alle scenario’s van uitstel of sanering van de kosten (onderhands crediteuren akkoord) niet meer kunnen bijdragen aan een verbetering van de liquiditeitsprognose.

Faillissement aanvragen

Als een bedrijf niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen resulteert dit in een faillissement. Er is een tweetal opties bij een faillissement.  Het faillissement wordt aangevraagd door de onderneming zelf of door één of meerdere schuldeisers. Bij een eigen faillissementsaanvraag dient er door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) hierover een besluit genomen te worden. Voor het indienen van een eigen faillissementsaanvraag is geen advocaat nodig, er is online een formulier beschikbaar.

Als het faillissement wordt aangevraagd door een schuldeiser of schuldeisers dan dient dit door een advocaat te gebeuren. De schuldeisers moeten (via de advocaat) aantonen dat de onderneming is gestopt te betalen en meerdere schuldeisers onbetaald blijven. De behandeling van de aanvraag geschiedt binnen 6 weken.

Meer informatie over een faillissement

Wilt u meer informatie over hoe je met een (dreigend) faillissement moet omgaan? je kunt voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie contact met ons opnemen. Bel 085-06 04 700 of stuur een e-mail naar info@mkbap.nl. Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Neem contact op