Logo

Corona tips voor ondernemers

Het coronavirus grijpt snel om zich heen. Hoe lang het gaat duren, weet nog niemand met zekerheid. Ondernemers krijgen hierdoor te maken met continuïteitsvraagstukken. Er moeten snel maatregelen worden genomen om de risico’s in te dammen. Vanuit de overheid zijn al diverse financiële maatregelen beschikbaar. Wij geven ondernemers graag enkele tips om de impact van de gevolgen voor het bedrijf in kaart te brengen en om schadebeperkende maatregelen te treffen.

Zorg goed voor uw personeel en uzelf

Naar verwachting zal het virus snel om zich heen grijpen en uiteindelijk meer dan 60% van de bevolking infecteren. Het overheidsbeleid is erop gericht om op een gecontroleerde manier zo een collectieve resistentie op te bouwen. Hoe beter de mensen zich houden aan de voorschriften en voorzorgsmaatregelen, hoe beter we ook in die opdracht zullen slagen. Hou er rekening mee dat deze aanpak ook inhoudt dat de impact van het virus nog maanden of langer zal aanhouden.

Voor een aantal branches geldt dat de bedrijfsactiviteiten stil zijn komen te liggen als gevolg van verregaand overheidsingrijpen (horeca, toerisme, (lucht)transport, winkelbedrijven, et cetera). Voor anderen geldt dat ze zo goed als mogelijk zullen moeten omgaan met de omstandigheden.

In alle gevallen geldt: zorg goed voor uzelf en voor uw medewerkers. Hou rekening met de mogelijkheid dat personeel geïnfecteerd zal raken en dat uzelf de juiste maatregelen neemt om het ziekteverzuim te beperken. Dat kan door hygiëne-afspraken te maken, door afstand tussen werkplekken te vergroten, door personeel bij klachten op tijd naar huis te sturen en door vervanging tijdens ziekte te organiseren, zodat de productie, handel of dienstverlening altijd door kan gaan.

Faciliteer waar mogelijk thuiswerken en neem dezelfde maatregelen in acht bij contacten met klanten en relaties.

Prioriteiten

Maak een prioriteitenplan voor de bedrijfsvoering. Dat is een kort overzicht waarin de belangrijkste commerciële en organisatorische werkzaamheden in uw bedrijf zijn opgenomen. Deze essentiële werkzaamheden (die dus veel aandacht verdienen) vormen uw corebusiness en zorgen voor directe omzet.  Ook bijbehorende (noodzakelijke) werkzaamheden komen hierdoor beter in beeld.

Door de prioriteiten in de bedrijfsvoering inzichtelijk te krijgen, verkrijgt u overzicht. Het geeft focus om door deze crisis heen te komen. De overige activiteiten zijn natuurlijk nog wel belangrijk, maar niet essentieel.

Liquiditeiten

Stel een liquiditeitsprognose op. Hierdoor krijgt u inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende weken/maanden. De mogelijke financiële knelpunten komen snel in beeld, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen.

Debiteuren

Een (grote) debiteurenportefeuille en een veranderende betalingsmoraal kunnen leiden tot acute liquiditeitsproblemen. Grijp op tijd in als facturen te lang openstaan. Vaak hebben ondernemers het gevoel dat ze de klant misschien kwijtraken als er om betaling van geleverde diensten wordt gevraagd na de gestelde betalingstermijn. Zet deze schroom van u af! 

Facturering

Snelle facturering draagt bij aan het op peil blijven van het werkkapitaal. Een aanbetalingsfactuur voor gedeeltelijk geleverde diensten of goederen is niet raar. Wellicht is een aanpassing van de betalingstermijn een mogelijkheid voor u. De klant/opdrachtgever is koning, maar een betalende klant/opdrachtgever is keizer.

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting voor werknemers houdt concreet in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is, in dienst blijven van de werkgever, waarbij over de niet-gewerkte uren een WW-uitkering wordt betaald. Deze mogelijkheid doet zich voor in bepaalde situaties van overmacht, die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals nu het coronavirus. De werkgever betaalt uiteindelijk minder loonkosten, terwijl de werknemers in dienst blijven bij de werkgever.

De overheid heeft de regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) versoepeld en biedt werknemers een goede compensatie voor de niet-gewerkte uren. Voor de werkgever levert dit een directe kostenbesparing op. Aanvragen kunnen ingediend worden met terugwerkende kracht, tot 1 maart 2020. Indien deze situatie op uw onderneming van toepassing is, dien dan direct een aanvraag in!

Financiering

Mocht de financiering van uw bedrijf op korte of lange termijn niet toereikend zijn, ga dan op zoek naar oplossingen (bijvoorbeeld verlenging van de aflostermijn) en wacht niet tot het laatste moment. Wellicht kan factoring of een andere alternatieve financieringsmethode voor u een oplossing zijn. Blijf in contact met uw bank en bespreek de mogelijkheden. De overheid heeft de garantieregeling voor de komende maanden sterk verruimd, wat de banken meer ruimte biedt om financieringen te verstrekken of te verruimen.

Overige mogelijkheden

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente, die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Kleine bedrijven en ZZP’ers kunnen gebruikmaken van rentekorting op (micro) financieringen en voor ZZP’ers geldt dat zij bij de gemeente financiële steun kunnen aanvragen in de vorm van een bijstandsuitkering.

En nu?

Heeft u nog vragen of de behoefte om over uw situatie te klankborden? De specialisten van MKB Advies Partners staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op via info@mkbap.nl of via telefoonnummer 085-06 04 700. 

Neem contact op
Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img